Sai Priya Beach Resorts
Rushikonda
Visakhapatnam.

Phone : +91891-2790333, 2790444

Mobile : 9951933444

Fax : 0891-2790585

E mail : ,